(Trích từ bài giảng của bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng, bác sĩ Nguyễn Quang Trọng)


Dấu hiệu che lấp rốn phổi (HILUM OVERLAY SIGN) và Dấu hiệu hội tụ rốn phổi (HILUM CONVERGENCE SIGN)

_ Dấu hiệu này được đưa ra bởi Benjamine Felson.
_ Khi đọc phim ông ta nhận thấy rằng rốn phổi hai bên nằm cạnh bóng tim hoặc ngay trong bờ của bóng tim ở 98% trường hợp, chỉ có 2% trường hợp rốn phổi nằm chìm trong bờ bóng tim # 1cm.Mối quan hệ này vẫn giữ nguyên khi có Tràn dịch màng tim,Tim to hoặc Phình ĐMP.

_ Một bóng mờ trung thất trước có thể lầm với Tràn dịch màng tim,Tim to hoặc Phình ĐMP. Để chẩn đoán phân biệt thì ta có 2 dấu hiệu này
+ Ta nói Hilum convergence sign (+): Khi bóng rốn phổi nằm ngay bờ bóng tim thì đó là Tràn dịch màng tim, Tim to hoặc Phình ĐMP.

+ Ta nói Hilum overlay sign (+): Khi bóng rốn phổi ở sâu >1cm trong bờ bóng tim thì đó là Bóng mờ trung thất trước.